List of Trainees

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการอบรมเทคนิคการสืบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
Showing 34 items
ยศชื่อนามสกุลตำแหน่งเพศรุ่น
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ยศชื่อนามสกุลตำแหน่งเพศรุ่น
ร.ต.ต. มกันฑ์ คงสิทธิ์  ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. นพดล รุจิวีราพร  ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. จิรวัฒน์ บุรีงาม  ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. ภัทราวุธ บุญยะพัน  ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. ศักรินคร์ เกิดสำอางค์  ชาย 2555/1 
ร.ต.ต. เอกพจน์ ช่วยสงค์  ชาย 2555/1 
ร.ต.ต. อาจรีย์ ชูอาวุธ  หญิง 2555/1 
ร.ต.อ. กนธีร์ สุทธิภูล  ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. วรศักดิ์ รอดสัมฤทธิ์  ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. ปรีชา ชัยยศ  ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. ชูเกียรติ พินิจมนตรี  ชาย 2555/1 
พ.ต.ท. อรชุน วุฒิเสมอเกียรติ  ชาย 2555/1 
ร.ต.ต. ภัทรพงศ์ ศรีสวัสดิ์  ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. นพดล ช่างเรือน  ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. ธนพงศ์ พึ่งศักดิ์  ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. วุฒิภัทร นภาโชติ  ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. จำรุณ เดชปั้น  ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. เชิดชัย ถนอมชีพ  ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. บดินทร์ ร้อยกรอง  ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. ศักดิ์ชาย สิทธิชมภู  ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. จักริน พิริยะจิตตะ  ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. สมชาย ชูแ้ก้ว  ชาย 2555/1 
ร.ต.ต. จักรธร เลาหภิชาติชัย  ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. ศักดา สุนารัตน์  ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. บรรจง ชาญศรี  ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. ไพโรจน์ แก้วทอง  ชาย 2555/1 
พ.ต.ท. ธรรศภณ สาราพฤษ  ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. สมโภชน์ เข็มเพชร์  ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. ขวัญชาติ จันทะ  ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. นวิยา เกษศิริโยธิน  หญิง 2555/1 
ร.ต.อ. เพิ่มวุฒิ ประทุมราช  ชาย 2555/1 
ร.ต.ต. เอนกชัย ไทรหยี  ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. สัณห์กมล เหลืองกุลวัฒน์  ชาย 2555/1 
ร.ต.ต. ปิยมิตร ศรีหรัญ  ชาย 2555/1 
Showing 34 items